Ekonomika po kapitalizme – kniha v PDF s komentármi

Kniha bola vydaná v júli 2017, bolo to nepredajné klubové vydanie cez tlačiareň a vydavateľstvo IRIS s.r.o. Bratislava, bola rozdávaná aj na základe darov v rokoch 2017 -2022,. V roku 2024 sa dostala po 10 ks do Parlamentnej knižnice NR SR a po 10 kusov do Knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave. Som autor knihy, preto budem zverejňovať jednotlivé kapitoly knihy v PDF, prípadne doplním o aktuálny komentár. Popri originálnom texte z knihy ( v PDF formáte) a komentároch ku textu tu pridaných sa snažím o usporiadanie a zaradenie jednotlivých textov tak, aby som vyhovel „zrozumiteľnosti a čitateľnosti“ knihy tak, ako boli námietky, že je to náročné čítanie. A tak zaradenie textov vo formáte PDF nezodpovedá v obsahu uvedenému postupnému textu a kapitolám ako v knihe, ale chcem vás tým viesť k premýšľaniu a pochopeniu celkového zámeru knihy že ekonomiku po kapitalizme si môžeme vytvoriť aj sami a tu doma u nás na Slovensku. A to je skutočne ekonomika, ktorá vznikne v prostredí kapitalizmu, ale už bez politických prívlastkov. Apropo: Žiadne ďalšie tlačené vydanie už nebude.

Ing.Peter Zajac-Vanka, 19.apríl 2024

obálka knihy kde je na zadnej strane odkaz na schátralé súkromné kúpele Korytnica v roku 2017

titulná stránka s diagramom troch čŕt

EKONOMIKA PO KAPITALIZME

KAP1.Náčrt ekonomických základov koncepcie ekonomiky po kapitalizme (ekonomickej demokracie)

1.2. Základné črty ekonomickej demokracie – spoločnosti po kapitalizme

1.3. Model ekonomickej teórie „v kocke“

1.4. Korektúry ekonomického modelu pri uplatňovaní ekonomickej demokracie  v praxi

1.5. Problémy, s ktorými si by sa model musel vyrovnať

1.6. Zamestnanecká samospráva na báze ekonomickej participácie

1.7. Spoločenská kontrola investícií

1.8. Kapitál, jeho charakter a jeho premeny v čase

1.9.Dôsledky charakteru kapitálu pre uplatnenie ekonomickej demokracie

1.10. Trhová ekonomika zostane v podobe férového trhu a vzájomne výhodného obchodu

KAP 2. Iné makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele

2.1. Ako redefinovať ekonomické zdroje

2.2. Ako redefinovať makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele.

2.3. RAST ekonomiky alebo ROZVOJ hospodárstva – treba sa rozhodnúť!

2.4. Ako ovplyvniť štruktúru dopytu?

KAP3 .Chýbajú nám nové pojmy a kritériá

3.1. Zisk – jeden z kľúčových ekonomických ukazovateľov a zmena jeho chápania

3.2. Zaradenie nového ekonomického zdroja pre 21.storočie – vedomostí

3.3. Produktivita vedomostí definovaná ako nový ekonomický zdroj a výrobný faktor pre 21.storočie

3.4. Vznik nových spoločenských tried

3.4.1. Trieda samosprávnych spoločenských vlastníkov

3.4.2. Dôsledky teórie o triede v spoločnosti pod vplyvom súčasnej globálnej situácie

Intermezzo I:  Objavuje sa nová masová politická trieda – občania národného štátu

Intermezzo II:  Ako funguje makroekonomika štátu a sveta

KAP 4. Samotné uvedenie ekonomiky po kapitalizme do praxe

4.1. Štvrtá úroveň:  Zásahy na úrovni globálnych inštitúcií a štátov

4.2. Tretia úroveň: Zásahy na celoštátnej úrovni, či na úrovni regiónu

4.2.1. „Fraktálne“  usporiadanie hospodárskych subjektov globálnej ekonomiky

4.2.2. Príklady sieťovania globálnych producentov a spúšťania „fraktálov“

4.2.3. A čo tak renovovať národné hospodárstvo jednotlivých štátov?

4.3. Druhá až prvá úroveň – organizovanie a tvorba podniku

4.3.1. Čo je demokratický podnik

4.3.2. Demokratický podnik podľa princípov ekonomickej demokracie

4.3.3. Národný podnik dnes

INTERMEZZO III

4.3.4. Spoločnosť organizácií. Koncept občianskeho podniku.

4.4.  Ako na tom bude jednotlivec  ekonomicky?

4.4.1. Človek v spoločnosti organizácií

4.4.2. A ako to bude teda s čerpaním finančných príjmov?

4.4.3. Jednotlivec a sporenie

4.5. Spoločenská spotreba

KAP 5. Ekonomické súvislosti vznikajúce pri uvedení sústavy do praxe

5.1.Súvislosti s produktivitou a participatívnou ekonomikou

5.2. Iné alternativy a projekty

5.3. Odskúšané vzory z minulosti

5.4. Vízia možno záverom namiesto doslovu

6.  Predsa len doslov

1.

Venoval som sa rozvoju národohospodárskeho systému národného štátu v podmienkach 21.storočia, v čase po kapitalizme. A ukazuje sa, že najväčšie pnutia v Európskej Únii sú v tom, čo potrebujú národné štáty a čo presadzuje „brusel“. Viď protesty poľnohospodárov v roku 2024.

2.

3.

k čítaniu

komentár, prečo som to tak napísal:

4.

komentár k doslovu:

Dnes v 2024 som si už vôbec nie istý, či bude niekto schopný „vrátiť“ ekonómiu tam kam patrí – aby to bola veda, ktorá slúži rozvoju a spravovaniu ekonomiky konkrétneho subjektu, napríklad štátu Slovenská republika. Stále trvám na tom, že je buď muž alebo žena ( masculinum – x – feminimum) a že to je vedecký prístup, aj prístup historických stredoeurópskych hodnôt. To, čo sa teraz vo vlnách prenáša cez „kulturfront“ je niečo zvrhlé a smerujúce k záhube ľudstva, je to v podstate zneužitie zvrhlej demokracie pre svoje mravnostné úchylky.

A tak zvýrazním ešte raz to členenie podľa kritérií „čo je vľavo a čo je vpravo“. Stačilo by sa toho držať. Tie progresivistické ľavicové úchylky neeliminoval na Slovensku už od počiatku predseda NR SR a predseda Strany demokratickej ľavice Migaš, ktorý pripustil v auguste 2000 rozpravu a roztržku medzi ľavičiarmi pri príprave Programového dokumentu. Neeliminoval to zo subjektívnych dôvodov. Bol som pri tom a protestoval som.

5.

6.

7.

8.

9.

kde Y je hrubý domáci príjem národného štátu

C je spotreba domácostí, I je investičná spotreba podnikovej sféry, všetkých hospodárskych subjektov ekonomiky,

G sú príjmy štátu (reprezentované vládou) a X-M je saldo exportu voči importu, všetko idúce cez finančné trhy

no a tu je pôvodný spracovaný tok financií od profesora J.Husára (zabralo mi to chvíľu naštudovať a pochopiť), toto predsa „nemôžeme chcieť“ od našich politikov v parlamente…

10.

samozrejme, mal som ambíciu v knihe zovšeobecniť teóriu na celý svet 🙂

 Soustava národního hospodářství: Věda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života.

Najprv čo je hospodárska veda: Hospodárska veda je starostlivosť o udržanie a zlepšenie života jednotlivých ľudí a celého národa.

sústreďme sa len a len na Slovensko – na hospodárstvo na jeho štátnom území!

pramene aj – linky https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/08/22/prehajdakane-dedicstvo-nasich-dedov-a-otcov/ a

https://narodohospodari.sk/2020/10/20/zajac-vanka-peter-narodne-hospodarstvo-ako-motor-ekonomiky-slovenska/

11.

komentár: vysvetl. č.84) -(84)pojem commons prevzatý z prednášok doc.L.Hohoša,2014

12.

13.

A keď už, v reakcii na článok profesora Husára som spracoval aj ja korekciu pre parametre z rovnice HDP a patrí to sem k naštudovaniu, je to z článku uverejnenom 15.09.2023 na webe Spolku národohospodárov Slovenska: https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/09/15/kracame-do-priepasti-bez-uniku-ale-pozname-cestu-ako-sa-tomu-vyhnut/

Bol síce prijatý zákon o kontrole transferových platieb, dokonca celoúnijný, no ale že by sa za toľko rokov v SR nenašla jediná falošná transferová platba? Viete o tom v médií hlavného prúdu? To by muselo Ministerstvo financií SR pracovať inak a nielen sa zaoberať „hodnotami za peniaze“.

Rozoberme si to slovne:

(tak o tento odsek by som doplnil ďalšie vydanie knihy…)

14.

15.

viď link https://blog.hlavnespravy.sk/19383/zdravie-domaceho-obyvatelstva-namiesto-hdp-novy-ekonomicky-ukazovatel-pre-slovensko/

cit z blogu:

komentár pred textom:

16.

17.

Diagram s kružnicami troch prvkov ekonomickej demokracie a s prienikmi medzi črtami, ktoré majú atraktívne výstupy, pričom kružnice postupne majú fokusovať na hlavný cieľ uvedený tým červeným v strede.

Samozrejme, že to definovanie tých troch čŕt ekonomickej demokracie som si už prispôsobil a aj ich redefinoval, pretože tak sa mi najlepšie hodia do popisovania ekonomiky po kapitalizme.

18.

prevzaté z materiálov OUBS

19.

najhorší možný odstašujúci príklad „bruselskej kontroly“, manipulovanej politickou opozíciou : Čapí hnízdo v Čechách

20.

21.

Takže ak si zhrnieme tri črty systému ekonomickej demokracie v čistej podobe:

čisté črty

pod týmto zjednodušeným diagramom by som chcel uviesť komentár, ktorý som už dával sem do webu národohospodári pod článok https://narodohospodari.sk/co-o-ekonomickej-demokracii-nevieme-a-ako-by-slovensku-pomohla-ak-by-sme-jej-tri-crty-uplatnili/ a kde som aj písal: Táto schéma mala otriasť slovenskou inteligenciou – ale neporozumeli jej. Nie je to ani kapitalizmus, ani socializmus, určite nie komunizmus, ale v hospodárskej praxi to môže výrazne pomôcť hneď, načo sa čaká? autor diagramu Ing.Peter Zajac-Vanka 2017

a tak pokračujem: je to však už aj popis toho diagramiu k téme „čo je ekonomická demokracia?“

22.

23.

24.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedomostn%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A

Vedomostna-spolocnos ako súčasť rodiacej sa postkapitalistickej spoločnosti t-CEEOL-Ing-Peter-Zajac-Vanka

25.

a do tejto knihy som na základe už prechádzajúcich tvrdení zapísal text:

26.

A prechádzame na

link http://4.3.3.-Narodny-podnik-dnes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27.

A samotné diagramy sú prevzaté z knihy Coopindustria

diagram toku rozhodovania v zamestnaneckej samospráve – pochopený výklad podľa D.Schweickarta

a na prednáškach sa mi to lepšie objasňovalo takto:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poskytujem tu obrázok charakteristík družstva tak ako som ho prezentoval na prednáškach v 2016, 2017…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pýtajte sa autora, prečo nevzniklo JEDINÉ DRUŽSTVO NA SLOVENSKU podľa týchto zásad v rokoch 2016 – 2023? Odpovedám úprimne: NEVIEM!…nechápem...z informácií vo svete je to časté, najmä v pestovateľských krajinách v Latinskej Amerike, na Cejlóne, v Stredomorí pestovatelia olív, ustríc, mandariniek, zeleniny, v Taliansku, Grécku, Španielsku, v Tunise…ešte aj americký veľkoproducent brusníc Ocean Spray je právnou formou družstvo…nakoniec názov Coopindustria sa vyskytuje v Taliansku: a zostal som prekvapený, že to sú tam družstvá viac s priemyselnou výrobou ako poľnohospodárske….

28.

fotografia zo zadnej obálky knihy Ekonomika po kapitalzime – OLYMPUS DIGITAL CAMERA

azda ešte sú k dispozícii linky a ak nie, odpíšte si link na youtobe kanál Ivana Donovala, najlepšieho slovenského URBEXERA.

https://www.youtube.com/watch?v=VRt7WwaUQoo   pramen v Korytnici (video o prameni od Zlatka Banoviča 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=3GnvoJI84J8  opustene kúpele Korytnica (video Ivan Donoval, 2017)

Kúpele Korytnica https://www.youtube.com/watch?v=bcgqsXiMOSY od /Urbex Dokument/ MOMENT OF URBEX rok 2022

29.

30.

31.

32.

33.

34.

fotokoláž autor

35.

36.

37.

38.

a v tom je i kapitola

39.

40.

41.

42.

Ing.Peter Zajac-Vanka, 2.mája 2024

PZV

Komentár autora dnes:

Škodoradostný google mi síce „pripisuje“ členstvo v ĽSNS-Kotlebovci, ale nevie to dokázať inak ako z prehľadu kandidátov za ĽSNS-Kotlebovci vo voľbách do NR SR do marca 2020 z článku „Denníka N“. ÁNO, kandidoval som na otvorenej kandidátke (potom sa to už stalo zvykom vo voľbách) spolu s ďalšími 4 stranami ako samostatný kandidát pod hlavičkou Ľudovej strany Naše Slovensko ako predseda Spolku národohospodárov Slovenska s hospodárskym programom, ktorý sa v 7 bodoch stotožňoval s ĽSNS, teda znárodnenie kľúčového priemyslu, potravinová sebestačnosť Slovenska, štátna výstavba bytov pre mladé rodiny, ale aj vystúpenie z NATO, čo všetko dodnes viem obhájiť. Zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ma preto nevylúčili, ako dôchodca som už nemal s tým problémy na pracovisku, ale mal som „doživotný zákaz“ účasti na Klube Nového slova a niektorí ľavičiari ma označili za fašistu, aj preto, že som dobrovoľne robil redaktora v Slobodnom vysielači B.Bystrica. To skončilo až keď do vysielania prišiel aj poslanec Ľuboš Blaha.

43.

Tu by som mal skončiť…