Varovný rozbor finančnej kapitoly PVV tzv.úradníckej vlády od Ing.Petra Zajaca-Vanku

ilustračnú fotografiu vlastnú som nastavil pre prípad, že by mal niekto pochybnosti o odbornosti autora, myslím, že málokto mal možnosť naštudovať si „bibliu“ Soustava národního hospodářství od ministra financií RČS Karla Engliša a pochopiť súvislosti do dnešných dní

Príhovor autora:

Situácia v Národnej rade SR 15.júna 2023 už bola emotívne vypätá a bolo jasné, že Programové vyhlásenie vlády v parlamente neprejde, aj keby vláda sľubovala hory-doly a potoky plné piva. Jednoducho už bolo emocionálne rozhodnuté: „žiadnu dôveru tejto Čaputovej vláde nedáme!“ To však nemení nič na fakte, že text vládneho vyhlásenia tu existuje a môže byť zneužitý rôznymi politickými silami na jeho znovu uplatnenie. Pozor teda na to, čo obsahuje. A on obsahuje, žiaľ, veľmi „toxické“ zámery, buďme radi, že zatiaľ nezrealizovateľné…

A tak prinášam rozbor toho, čo je najdôležitejšie v hospodárskej oblasti – kapitolu o financiách. Mnohí ekonómovia mávli rukou, že túto „omáčku“ (snažím sa písať slušne, oni to povedali inak…) ani nechcú dočítať. Veď už len ten nadpis!

„Peniaze nerastú na stromoch. Zdravé verejné financie sú jedinou zodpovednou cestou voči súčasným aj budúcim generáciám“

Komentáre budem uvádzať priamo v odseku pod konkrétnym vyhlásením inou farbou a sklonom písma žlto zdôraznené miesta vo vyhlásení rámcujem iným farebným podkladom: citácia z textu:

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

„Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21.storočia“

(kapitola PVV o financiách SR)

Peniaze nerastú na stromoch. Zdravé verejné financie sú jedinou zodpovednou cestou voči súčasným aj budúcim generáciám  

 

„Vláda sa hodnotovo hlási k potrebe obnoviť dlhodobú udržateľnosť verejných financií,  k princípu „hodnoty za peniaze“ pri spravovaní verejných prostriedkov a k potrebe osobitne chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva.

(Nasledujú sľuby):

1.Pripravíme strednodobý plán na ozdravenie verejných financií.

2.Prehodnotíme systém pomoci domácnostiam s cenami energií s cieľom zvýšiť jeho adresnosť a motiváciu efektívne hospodáriť s energiami.

3.Upravíme pravidlá pre posudzovanie verejných investícií s dôrazom na skoré hodnotenie veľkých projektov.

4.Pripravíme plán opatrení smerujúcich k modernizácii a zjednodušeniu daňového systému s cieľom podporiť dlhodobý ekonomický rast, férovosť systému a boj s klimatickými zmenami.

5.Predstavíme návrh dlhodobých systémových zmien v rozpočtovom procese a v štruktúre verejných výdavkov tak, aby dokázali čeliť budúcim výzvam Slovenska.

6.Navrhneme zlepšenie procesu schvaľovania materiálov na úrovni vlády i parlamentu, ktorý bude založený na rozhodovaní podľa dát, zvýši informovanosť širokej verejnosti a vytvorí predvídateľné právne prostredie so zreteľom na občanov a rozpočet verejnej správy.

Iba škodoradostná poznámka: To je práce na štyri roky do 2027, nuž ale, odborníci si poradia „skratkami“.

K bodu 1.Ozdravenie verejných financií – to nemyslia vážne? Nie je nič konkretizované a môže byť pod tým ďalšie a ďalšie škrtanie rozpočtových výdajov, …ibaže by zastavili financovanie zbrojenia a akejkoľvek pomoci imigrantom odkiaľkoľvek.

K bodu 2.: …Prehodnotíme systém pomoci domácnostiam s cenami energií…bolo by oveľa efektívnejšie a presnejšie zamerať sa na distribútorov energií a stíhať ich všade tam, kde sa ukáže špekulatívne zdražovanie energií a dosahovanie vysokých ziskov z búrz a akcií. Za neprimerané zvyšovanie cien energií ešte nebol nijaký distribútor postihnutý.

K bodu 3.: pravidlá pre posudzovanie verejných investícií : to znamená, že doterajšie pravidlá boli chybné – bude aj postih?

K bodu 4.:Modernizácia a zjednodušenie daňového systému? Daňový systém má zjednodušene hlavne vykázať, ako sú rozdiely v príjmoch a výdajoch a čo je zdaniteľný základ. Čo sa ešte chystá „zjednodušovať“? Rozumieť tomu treba asi takto: Priblížiť daňový systém SR, ktorý je ešte samostaný za republiku, tomu daňovému „štandartu“, ktorý chce presadiť Európska Únia (bruselská administrácia) k zjednoteniu daňového výberu v celej EÚ.

Krátkodobé priority

zišlo by sa ten pojem premeniť: KRÁTKODOBÉ CIELE ( priority nebývajú „krátkodobé“)

1.Predstavenie plánu na postupné ozdravenie verejných financií (priorita vlády).

Plán bude vychádzať z dôkladného posúdenia stavu verejných financií v roku 2023 berúc do úvahy riziká vývoja v tomto roku. Plán zabezpečí pre verejné financie postupný, pre ekonomiku a spoločnosť zvládnuteľný, ale výrazný posun smerom k obnove dlhodobej udržateľnosti.

Nebola definovaná charakteristika, v čom sú verejné financie v roku 2023  „nezdravé“, mnoho ľudí sa domnieva, že je to velikášska podpora imigrantov a utečencov na úkor vlastného obyvateľstva. Až v časti 2. a 3. boli niektoré problémy vyjavené, ale nie číselne. Nebol definovaný ten posun k dlhodobej udržateľnosti verejných financií – predsa výdaje na osvetlenie obcí a miest, vodo – kanalizačné výdaje, údržba prepravných kapacít pre občanov, samotná doprava, údržba intravilánov obcí a miest, to všetko sú dlhodobé udržiavané financie, na ktoré každá vláda chce siahať úspornými opatreniami pre obce a mestá.

2.Pripravíme širší zoznam opatrení, z ktorých si bude môcť nová, demokraticky zvolená vláda, vybrať opatrenia, ktoré výrazne zlepšia hospodárenie verejných financií v porovnaní so súčasnými očakávaniami.

To isté ako v odseku vyššie: čo vlastne očakáva verejnosť od verejných financií?

Cielené úrovne schodkov verejných financií by mali spĺňať naše záväzky vyplývajúce  z domácej aj európskej legislatívy.

K akým záväzkom sa zas chce vláda zaväzovať voči EÚ? „Staré“ členské krajiny sú v úrovni verejných financií úplne v inom postavení ako Slovensko. Čo sa zas má prispôsobovať?

Navrhované opatrenia budú vychádzať zo širokého odborného konsenzu tak, aby čo najmenej doliehali na ekonomický rast, podporovali súdržnosť v spoločnosti a prispievali k cieľom v environmentálnej oblasti.

Pre opatrenia, ktoré nemožno uviesť do praxe okamžite, pripravíme plán úloh.

Ozdravný plán pre verejné financie sprevádzaný konkrétnym zoznamom opatrení by mal po jeho uvedení do praxe posilniť dôveru finančných trhov v schopnosť Slovenska splácať svoje záväzky aj v dlhodobom horizonte.

Čo majú čo „finančné trhy“ posudzovať schopnosť SR splácať svoje záväzky v dlhodobom horizonte, ak ide prioritne o domáce verejné financie?

Zadĺženosť SR je spôsobená vládami z predchádzajúceho obdobia a k tomu má vláda ARDAL – Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity a štátny rozpočet SR najmä v časti verejné financie nemá čo podliehať nejakému veriteľovi z finančných trhov. Tu sa pripravuje nejaká nebezpečná cesta postihu Slovenska na spôsob zadĺženého Grécka, pozor pozor!

2.Revízia systému pomoci s cenami energií pre domácnosti.

Rozdelenie nákladov energetickej krízy medzi štátom, podnikmi a domácnosťami je dôležitou otázkou z hľadiska verejných financií, ako aj zachovania súdržnosti v spoločnosti.

Azda by už mal štát začať rozlišovať, aká má byť cena energií používaných ako náklad na tvorbu zisku a cena energií používaných domácnosťami a verejnou správou ako náklad na udržanie chodu domácností a verejnej infraštruktúry. A hneď nižšou vetou to „sekli“ nesprávne:

V súčasnosti uplatňovaný spôsob ochrany rozpočtov domácností pred dôsledkami energetickej krízy

je pre štát veľmi nákladný a dlhodobo neudržateľný

Vyhodnotíme možnosti adresnejšej kompenzácie nárastu cien energií, ako aj spôsobu posilniť zrýchlenie znižovania energetickej náročnosti bývania. Pripravíme plán úloh pre zvolenú alternatívu, ktorú zapracujeme aj do aktualizácie makroekonomického vývoja.

Opäť upozornenie občianstvu: Nebude chcieť vláda ZDRAŽOVAŤ práve domácnostiam z titulu nepreukázanej efektívnosti?

3.Nové pravidlá pre hodnotenie verejných investícií.

Predstavíme návrh na zmenu hodnotenia investícií s cieľom zamerať sa na hodnotenie veľkých projektov čo najskôr v procese ich prípravy. Môžu sa tým ušetriť nemalé finančné prostriedky, ktoré sa potom dajú použiť inde, alebo sa môže pre občanov zabezpečiť vyššia pridaná hodnota za rovnaký objem vynaložených prostriedkov. Zároveň prispôsobíme rozsah podkladov a hĺbku hodnotenia objemu investície.

K tomu len ironická poznámka: čo chcú ešte ušetriť na oprave mostov, železníc, kanalizácie, protipovodňových stavieb a protipožiarnych zariadení? Nik tu azda nechystá verejný aerodrom ( hlavne pre Muska či NATO kozmické centrum ) pre slovenských príslušníkov NATO?

Strednodobé priority

zišlo by sa ten pojem premeniť: STREDNODOBÉ CIELE ( priority nebývajú ani  „strednodobé“)

1.Modernizácia a zjednodušenie daňového systému.

Pripravíme plán úloh smerujúci k úprave daňového mixu tak, aby výraznejšie podporoval ekonomickú aktivitu znižovaním daňového zaťaženia práce pri súčasnom prehodnotení zdanenia spotreby, majetku a negatívnych externalít. Moderný daňový systém by mal viac odzrkadľovať aj ciele v environmentálnej oblasti. V rámci modernizácie daňového systému sa zameriame na posilnenie odolnosti daňového systému proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Budeme ďalej rozširovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny daňových informácií.

To „znižovanie daňového zaťaženia práce“ znie veľmi lákavo. Chýba konkretizovanie: čej práce? Lebo pracujúci občania a živnostníci si priplácajú z daňoveho zaťaženia na verejnú infraštruktúru cez štátny rozpočet SR. A z odvodov si platia svoje budúce penzie. Takže: čo ešte znižovať? Zahraničným zamestnancom a podnikateľom? Prečo? Podnikajú v SR, mali by mať dane a odvody možno aj vyššie, ak sú zároveň nie celoživotnými prispievateľmi do daňového a odvodového systému štátneho rozpočtu SR.

Odzrkadľovať ciele v environmentálnej oblasti? To znamená prenesenie nákladov „greendealu“ úplne na občanov Slovenskej republiky? A prečo?

Posilnenie odolnosti voči daňovým únikom? Polícia a finančná správa nestíhajú?  Prečo sa pravdivo neuvedie, koľko miliárd Eur sa každoročne stratí na tzv. čiernom trhu, v daňových rajoch a pri colných a transferových operáciách z EÚ a aj v SR?

S postupným zvyšovaním komplexnosti daňového systému nastal čas na jeho celkové zjednodušenie. S cieľom zefektívnenia plnenia daňových povinností navrhneme opatrenia na zrušenie nesystémových výnimiek, čo by malo tie ž prispieť k ozdraveniu verejných financií.

Zrušenie nesystémových výnimiek? Nemajetní budú platiť dane rovnako ako milionári? Dane spotrebiteľské a DPH a dane z príjmu sa zas dajú do pozície „rovná daň“? To si mohla dovoliť len vláda ultrapravice. Dnes už nie.

Zároveň budeme pokračovať v iniciatívach na podporu dodržiavania daňových predpisov a k ďalšiemu rozvoju digitalizácie správy daní a poplatkov. Hlavnou myšlienkou pripravovaných iniciatív je najmä posilnenie inštitútu prevencie pred daňovými únikmi a dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže.

2.Zmeny v rozpočtovom procese a štruktúre výdavkov.

Budeme pokračovať v systémových zmenách v rozpočtovom procese s cieľom plne ho pripraviť na systém výdavkových limitov.

Vôbec sa nespomenulo, kto bude mať tie výdavkové limity: štátna správa? Podnikatelia? Obce a mestá, teda verejná správa?

Slovenské verejné financie budú v budúcnosti čeliť mnohým výzvam. Okrem zaostávajúcich výsledkov verejných politík oproti vyspelým krajinám bude tlak na verejné výdavky vytvárať aj potreba posilniť obranyschopnosť a bezpečnosť krajiny rešpektujúc medzinárodné záväzky

ako aj starnutie obyvateľstva či zmena klímy. Pri zlom stave dlhodobej udržateľnosti verejných financií a malom priestore zvyšovať výdavky bude nutné na tieto výzvy reagovať aj prerozdelením a hľadaním priorít v oblasti výdavkov.

Najmä potreba posilniť obranyschopnosť a bezpečnosť „krajiny“. Nie je tu už definovaná suverénna Slovenská republika, je tu „krajina“, ktorú bude treba chrániť. Ani v najhoršom sne nik nemohol predpokladať, že budeme výdavkami na zbrojenie chrániť bezpečnosť Spojených štátov amerických vo svete. Pretože Slovensko má hranice so susedskými spriatelenými krajinami ako Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko a Ukrajina. Ruský vojnový potenciál nie je náš problém, ale problém USA a NATO. Dokonca v dobe, keď SR vláda darovala takmer všetky strategické obranné systémy do UA, maximálne by bolo potrebné podľa vzoru Švajčiarska vyzbrojiť obyvateľstvo nejakou tou strelnou zbraňou, nič viac. K tomu máme domácich výrobcov (Kuracina), ale uvažovať o tom by bolo extrémistické ( viď ĽSNS ).

Bezpečnosť – ak sa myslí vnútorná  tj.verejná bezpečnosť občanov v obciach a mestách, treba definovať pre kým: pred kriminálnymi živlami? Pred imigrantami? Či pred rozhnevanými davmi spoluobčanov?

Prerozdeľovanie výdavkov verejnej správy aj tu? To znamená žiadne podstatné výdavky na školstvo, zdravotníctvo, infraštruktúru a to v prospech nákupu stíhačiek, tankov a rakiet?

Pozor, je tu veľa mín, celé mínové pole!…

3.Posilnenie rozhodovania podľa dát. Pripravíme analýzu skúmajúcu možnosti a výhody administratívneho systému združujúceho existujúce údaje verejnej správy pre prípravu prospešnejších verejných politík. Zlepšenie procesu tvorby a hodnotenia regulácií a politík prinesie informovanejšie rozhodnutia, čo sa v konečnom dôsledku pretaví do lepších politík a posilní dôveru občanov v inštitúcie verejnej správy.

Digitalizácia do každej domácnosti? Sledovanie, či náhodou ľudia v domácnosti nehýria potravinami, neopíjajú sa a neplytvajú energiami?

4.Sfunkčnenie dlhovej brzdy. Pripravíme základné tézy novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.Táto úprava zmení sankčné pásma a súvisiaci systém sankcií, naviaže ich na ukazovateľ čistého dlhu a ukotví základné rámce výdavkových limitov v ústavnom zákone. Umožní tým, aby dlhová brzda opätovne pôsobila ako účinný mechanizmus zvyšujúci politické náklady prenášania finančného bremena na budúce generácie.

Pripravený návrh bude tiež aktualizovať úlohy a postavenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť tak, aby zodpovedala novej legislatíve a spoločenským výzvam.“

komentár

“ukazovateľ čistého dlhu“ vo verejných financiách Slovenska? To už je vážne príprava na „grécku tragédiu“, pozor, pozor!

„dlhová brzda opätovne pôsobiaca ako účinný mechanizmus zvyšujúci politické náklady prenášania finančného bremena na budúce generácie“? Pozor, pozor, najžiarivejším vzorom pre nás nemá byť model Spojených štátov amerických, keď donebavysoký, astronomický verejný dlh USA spôsobuje už každoročnú hrozbu bankrotu – defaultu štátnej správy USA.

Každoročne preto v USA po uliciach zomierajú státisíce Američanov, aby splnili výdavkové limity federálnych rozpočtov USA, ale ten dlh rastie a rastie a každoročne je „odpúšťaný“ s povolením viac sa zadlžovať. Azda tu nechceme mať spoločnosť, kde stotisíc ľudí bude musieť umrieť aby jeden zbohatlík mohol naďalej vžiť svoj sen miliardára? Inak sa to slovne vyjadriť nedá.

(Toto už sa predsa nedá normálne komentovať, chýba tomu akákoľvek číselná logika).

ZÁVEREČNÝ KOMENTÁR:

Celá kapitola o finančnom riadení, teda zásadná správa o prioritách a opatreniach tzv.úradníckej vlády menovanej prezidentkou SR v PVV bola bez jediného čísla (!). Nedajte sa mýliť, pár čísloviek je z grafickej úpravy redakcie, aby sa oddelili jednotlivé odseky, inak tu chýbajú akékoľvek číselné údaje o stave verejných financií a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v 2022, v 2023 a možných tendenciách pre rok 2024.

To je hanba odborníkov. Chápem, že PVV pozliepali narýchlo ministerskí úradníci a administratíva Úradu vlády. Ale takto?

Slohovú prácu som okomentoval v inom článku:

https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/06/18/fiasko-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-v-narodnej-rade-sr-15-6-2023-bolo-opravnene/

a celkové znenie PVV s komentárom tu:

https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/06/17/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-neschvalene-nr-sr-15-6-2023/

Ale z obsahu trčia veľmi nebezpečné snahy –

predovšetkým  snaha „natiahnuť“ slovenské verejné financie na tzv. čistý dlh Slovenskešj republiky ( a všimnite si, nikde sa nehovorí o štátnom rozpočte, teda o peniazoch, čo bude mať k dispozícii zo zberu daní a odvodov vláda SR)

podriadiť splácanie tohto dlhu krízovým rozpočtovaním verejných financií v ďalších rokoch (tj.dlhodobo), pričom vôbec nie je z PVV jasné, v akom vzťahu bude tzv.dlhová služba štátu ( riadená ARDAL) so štátnym rozpočtom na jednotlivé roky a s rozpočtom verejných financií na viacero rokov;

to sú veľmi nebezpečné, prinajmenšom nepríjemné snahy, pretože to bude držať financie Slovenskej republiky „pod krkom“ ešte drastickejšie ako v prípade skrachovaného Grécka. Mimochodom, pred týmto „Minotaurom“ predsa varoval bývalý grécky minister financií Yannis Varufakis, ktorý sa pokúšal vyjednávať a riadiť dlh Grécka s „trojkou“ veriteľov Grécka, teda s MMF, EBRD a ECB. Neuspel. Kdeže ešte naši „odborníci“ a politici typu Miklos, Odór,…

Ak niekto namieta, že predsa sme suverénna krajina, tak práve tento bod Programového vyhlásenia vlády tzv.úradníckej dokazuje, že už nie sme suverénna krajina a to nielen kvôli euru, ale i kvôli snahám úplne podriadiť rozpočtové pravidlá verejných financií príkazom bruselskej administratívy. Sme jednoducho povedané – už kolóniou, zvanou „táto krajina“.

Existujú aj iné možnosti ako riadiť rozpočet verejných financií, ale to si ukážeme na ďalšom článku.

TENTO ROZBOR JE POSLEDNÝM VÁŽNYM VAROVANÍM, čo sa môže udiať, ak budú voľby zmanipulované, alebo si nejakí blbci povedia, že voliť je zbytočné. Pristane tu potom toto PVV s pomenovanými závažnými následkami na naše životy.

Celá kapitola o finančnom riadení, teda zásadná správa o prioritách a opatreniach tzv.úradníckej vlády menovanej prezidentkou SR v PVV bola bez jediného čísla (!)

Ing.Peter Zajac-Vanka 1955) , národohospodár, ekonóm, vraj aj prognostik 24.6.2023

Keby sa tá kapitola o financiách bola držala aspoň klasického hospodárskeho okruhu tak ako to popísal vo svojej knihe profesor ekonómie Jaroslav Husár!