Podráždenie z provokácie Programovým vyhlásením tzv.úradníckej vlády z 15.júna 2023 bolo priveľké. Pohlo to žlčou všetkých dôchodcov bez ohľadu na politickú orientáciu. Pretože oni ešte žili v časoch, keď naozaj „peniaze rástli na stromoch“ a dôchodcovia dnes spomínajú, že ich dedovia to predsa spolu dokázali:

Nič nemali a pritom vybudovali veľké slovenské národné hospodárstvo v rokoch 1945 – 1989. Píše Ing.Peter Zajac-Vanka (1955) pre osvetu dňa 30.6.2023

Krátky náhľad do hospodárskej histórie od zaostalého Slovenska z čias RČS po hospodársky a sociálny vývoj do konca roka 1989

Naši pradedovia a dedovia dokázali vytvoriť z vojnou zničenej vlasti Československo (RČS) po roku 1945 mohutné národné hospodárstvo, ktoré dosahovalo každoročný nárast ekonomiky a aj životnej úrovne obyvateľov bez pôžičiek,  bez „eurofondov“,  bez cudzieho kapitálu a od dvojročného plánu obnovy povojnovej ekonomiky (1946-1948) cez plánovitý vývoj hospodárstva Československa počas 40 rokov výstavby socializmu dokázali hospodársky a sociálny zázrak: zvýšili počet obyvateľov Slovenska o 1,5 milióna ľudí, to znamená, že zabezpečili pomerne dobrú životnú úroveň a sociálne blaho predtým nedosahované širokými ľudovými vrstvami Slovákov pre 5 miliónov občanov žijúcich vtedy na Slovensku a v rámci Československa. V roku 1989 odovzdávali hospodárenie predsedovi vlády ČSSR (! áno, bol ešte predsedom vlády ČSSR!) Václavovi Klausovi k 1. januáru 1990 v hodnote päť biliónov Kčs a to len v hodnote výrobných investícií (majetok republiky, infraštruktúry, obcí a miest a úspor obyvateľstva nedal sa ani len vyčísliť, pretože to všetko boli položky nepredajné, teda neoceňované „trhom“, ale reálne v každodennom živote a v hospodárskom živote republiky budované a používané.).

Takže len výrobná sféra  – len základné výrobné investície štátu  v podnikoch vlastnených štátom BOLI ocenené k 1.januáru 1989 sumou 5 biliónov Kčs.

To je päťtisíc miliárd Kčs.

5 000 000 000 000,00 Kčs

( dnes už neprepočítateľné na euro , takže usmerňujeme, že prepočet číselne na absolútny číselný údaj pre je porovnanie v rovnakom číselnom vyjadrení na Eur orientačne možný)  

Nuž, ako krásne by sa dnes v 2023 žilo v Slovenskej republike i v Českej republike, ak by takéto čisla ekonomika obsahovala!

A preto mohla vtedy dodávať vláda každoročne do rozpočtu republiky (a aj do administratívne členených rozpočtov národných republík) dostatočné objemy finančných prostriedkov pre dnes pomenované „verejné financovanie“ ekonomiky a spoločnosti v Československu.

Posledný štátny rozpočet schválený pre rok 1989 bol vybilancovaný vo výške 223 miliárd Kčs na strane príjmov a aj na strane výdajov zo štátneho rozpočtu 223 miliárd Kčs. Štát nesplácal žiadne dlhy, krátkodobé zadlžovanie bolo z titulu obchodných medzištátnych kontraktov a dorovnávalo sa clearingom ku každému roku.

Toľko „nostalgia“ a pripomienka faktov, ktoré sú už po 34 rokoch ozaj len históriou.

Ale nemusí to byť.

štátny rozpočet Československa pre rok 1989

prameň – z článku Bola v ĆSSR v roku 1989 v ČSSR ekonomická kríza? https://spolok-narodohospodarov.sk/2020/11/08/peter-zajac-vanka-bola-v-roku-1989-v-cssr-ekonomicka-kriza/

Štátne financie teda boli vyrovnané, verejné financie plánované a vybilancované ( a preto vždy s napätím v používaných zdrojoch), ekonomika prehriata konjunktúrou.Posledným údajom o vyrovnanom štátnom rozpočte ČSSR bol zákon o štátnom rozpočte č.195/1988 na rok 1989, kde boli definované príjmy úhrnne na rok 1989 vo výške 223 640 800 tisíc Kčs a výdaje vo výške 223 640 800 tisíc Kčs. Ak ste si dobre všimli, rozpočet bol vyrovnaný a píše sa o sume na úrovni 223,6 miliárd Kčs.

A samotné príjmy do štátneho rozpočtu z hospodárstva republiky ( tj. ako zo štátnych podnikov, z exportu a z družstevníctva) činili dnes neuveriteľných 203 miliárd Kčs ročne!

A to prečo? Pretože nám predsa „peniaze rástli na stromoch“: Mali sme štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov v štátnych podnikoch a to každoročne dokladalo do štátneho rozpočtu prakticky skoro 90 percent príjmov! To dnes nedokážeme!

Niektorí hovoria: Pretože to bol SOCIALIZMUS

a ešte tu bol pre nás dnes neuveriteľný fenomén: vysoké úspory obyvateľstva v bankách a mimo bankového sektoru ( teda hromadenie hotovosti mimo finančného obehu).

A dnes:

A tak len pre porovnanie, koľko že to dlží po 34 rokoch bašovania liberalizmu Slovensko:

Štátny dlh Slovenskej republiky k 24.3.2023 bol

70 000 000 000 eur , tj. 70 miliárd eur

spolu so zadĺžením inštitúcií, verejného sektoru, je to zhruba hrubý dlh Slovenska

110 000 000 000 eur, tj.110 miliárd eur

Ing.Peter Zajac-Vanka 1955) , národohospodár, ekonóm, vraj aj prognostik 30.6.2023